เอ็กซ์ตร้าโฮม เรียลเอสเตท  โดยคุณณภัทร เกวานนท์ ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ5 สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชาชีพ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 14/9/2565 ณ สโมสรทหารบก วิภาวดีรังสิต